Liên hệ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

107 My Kim 3, Tan Phong Ward, Phu My Hung, District 7, HO CHI MINH City

Tel: Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 04 năm 2009

Fax: Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 07 tháng 02 năm 2013